Statut Stowarzyszenia

„Szczecińska Szkoła Pod Żaglami"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Szczecińska Szkoła Pod Żaglami – organizacja pożytku publicznego, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a także niniejszego statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie czerpie z wieloletniego doświadczenia Polskiego Związku Żeglarskiego w zakresie popularyzowania dobrych obyczajów żeglarskich, rozwoju żeglarstwa wśród młodzieży oraz popierania działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem.

§ 2

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§ 7

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne w zakresie:

 1. ochrony i promocji zdrowia;
 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. promocji i organizacji wolontariatu;
 12. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 13. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 14. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

§ 9

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i na zasadach określonych w tej ustawie.
 2. W ramach realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Współudział w realizacji Szczecińskiego Programu Edukacji Morskiej Dzieci i Młodzieży. (działalność nieodpłatna)
  2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających morskiemu wychowaniu młodzieży. (działalność nieodpłatna)
  3. Współpracę i udział w realizacji programów PZŻ i innych organizacji w kraju i za granicą zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia i prowadzących zbliżoną działalność. (działalność odpłatna i nieodpłatna)
  4. Organizację rejsów. (działalność odpłatna i nieodpłatna)
  5. Rozwijanie osobowości i pobudzanie ambicji młodzieży, kształtowanie charakterów poprzez pracę zespołową na jachtach, żaglowcach i innych jednostkach pływających. (działalność nieodpłatna)
  6. Przygotowywanie załóg szkolnych i kadry pedagogicznej do realizacji "Szkół pod Żaglami". (działalność odpłatna i nieodpłatna)
  7. Organizowanie kursów na stopnie żeglarskie i kursów uzupełniających wiedzę i umiejętności żeglarskie. (działalność odpłatna i nieodpłatna)
  8. Pozyskiwanie środków na realizację rejsów oraz budowę bazy materialno – sprzętowej w tym floty jachtów i żaglowców. (działalność odpłatna i nieodpłatna)
  9. Organizowanie spotkań, wystaw, pokazów, odczytów, sympozjów i seminariów, festynów, eventów, zawodów, regat i happeningów (działalność odpłatna i nieodpłatna)
  10. Przygotowywanie we współpracy z Polskim Radiem Szczecin S.A. oraz innymi mediami audycji i publikacji poświęconych żeglarstwu. (działalność nieodpłatna)
  11. Szkolenie członków Stowarzyszenia w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia tj. kursy na stopnie żeglarskie i instruktorskie, uzupełniające wiedzę i umiejętności żeglarskie, oraz służące doskonaleniu funkcjonowania Stowarzyszenia. (działalność odpłatna i nieodpłatna)

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków, na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji 2 członków wprowadzających.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
  2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach, rejsach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,.
  3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
  4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
  5. Noszenia odznaki organizacyjnej.
  6. Zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia itd.
 2. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
  1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
  2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Przestrzegania ogólnych zasad etycznych, dobrych obyczajów żeglarskich.
  4. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 14

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 pkt. 2-4.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych zebraniach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów  i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 15

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań.
  2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
  4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki.
  5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkowa w postaci pozbawienia praw publicznych.
  6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 orzeka Walne Zebranie Członków, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński, którzy zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.

 1. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 60 osób, walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Człownów w proporcjach 1 delegat na 3 członków.

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków,   co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w sposób określony   w § 16 ust. 2,

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze (zwyczajne) Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od terminów zebrań zwyczajnych.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) Z własnej inicjatywy.

2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

3) Na żądanie co najmniej 50 procent + 1 członków zwyczajnych.

 1. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 4. Uchwalenie budżetu.
 5. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń.
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 10. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 11. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie).
 14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie      z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego Lu przestępstwo skarbowe.
 3. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt. 5).  
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§ 23

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego zebrania Członków.
  2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
  3. Ustalanie budżetu i preliminarzy.
  4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
  5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
  6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
  7. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań.
  8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
  9. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
  10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
  11. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 2. W szczególności Zarząd zobowiązany jest do:
  1. Sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia oraz podawanie go do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
  2. Sprawowania nadzoru nad terminowym sporządzeniem i ogłoszeniem (Monitor Polski B) rocznego sprawozdania finansowego, do którego stosuje się przepisy o rachunkowości.
  3. Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej, nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo z winy umyślnej. W wypadku prawomocnego skazania wygasa mandat członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia, mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 03 marca 2000 roku o  wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Z 2001 r., nr 26, poz. 306 z późn. zm.)

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

 1. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

W przypadkach określonych w § 25 pkt. 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania,     a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 28

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 1. Członkowie Sadu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Zespołem rozpoznającym sprawy kieruje przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
 2. Postępowanie przed Sądem koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 30

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu.
 2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a władzami Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

§ 31

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członkowskich,
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 32

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 33

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

                                         Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 34

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić, nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3) dotacje, zbiórki publiczne,

4) darowizny, zapisy i spadki,

5) wpływy z działalności statutowej,

6) sposnoring,

7) dochody z przekazania 1% podatku dochoowego,

8) działalność gospodarcza. 

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,   jak najszybciej przekazane na to konto.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów (Władz) lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów (Władz) Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów (Władz) Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zakupu przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów Władzy lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

 

§ 37

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i sekretarza lub skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy spośród osób: prezesa, sekretarza albo skarbnika.
 3. Dopuszcza się tymczasowe pisemne upoważnienie jednego członka Stowarzyszenia nie będącego członkiem zarzdu do składania oświadczenia woli w imieniu jednej z osób: prezesa, sekretarza lub skarbnika. Dla ważności upoważnienia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa oraz jednego z pozostałych członków zarządu. Nie dotyczy spraw finansowych i majątkowych.

                                         Rozdział VI

                Działalność Gospodarcza

 

§ 38

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. transport morski i przybrzeżny pasażerski, transport wodny i śródlądowy pasażerski (PKD 50.10,50.30);
  2. pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.53.Z);
  3. pozaszkolne formy edukacji sportowej orz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
  4. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
  5. poostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tchniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  7. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  8. wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.2.Z);
  9. produkcji filmów i programów telewizyjnych (PKD 59);
  10. usługi promocyjne, reklamowe i telemarketingowe (73.1, 82.30.Z).

§ 39

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarch służących realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wg opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony będzie na finansowanie działalności statutowej.
 4. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej prowdazone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział VII

Połączenie Stowarzyszenia

§ 40

Dla efektywnego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem.

§ 41

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Stowarzyszenia.

§ 42

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje na pisemny wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków w drodze uchwały kwalifikowaną większością głosów - 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 43

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały  o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).


Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 44

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Polecamy

ttsr2017Szczecin 240px


Przekaż 1 procent podatku


  Portal rejsuj pl

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

Nasi Partnerzy

centrum zeglarskie            wesailors.com          wassyl360

Początek strony